تخلیه چاه ابوذر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه ابوذر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی ابوذر – تخلیه چاه ابوذر